Pear Launch Young Person Bursary Scheme & We Need Your Help...

Young Person Bursary Scheme

To celebrate Christmas as the time of giving, Pear are very pleased to announce the launch of our Young Person Bursary Scheme.

In lieu of Christmas cards & presents, Pear will be awarding four young people a small grant of £500 each, to help them on their chosen career.

Two people will be chosen from the Tourism industry and two from the Theatre & Arts industry. 

THIS IS WHERE WE NEED YOUR HELP...
Do you know of anyone studying in Tourism and/or Theatre & Arts; or undergoing an apprenticeship; or doing work experience; or just deserving of a helping hand to get along in the industry?

If so, send us their name and a short description (200-500 words) to what makes them special and an asset to our industries. 
We should be proud of our work and our involvement in the industry, so we will happily accept self-nominations too!

The closing date is Tuesday 28th February 2017 (nominations must be received by 20:00).

We have asked two leading universities in their fields to choose the recipients of the bursary.

Grants will be given to the worthy recipients in March 2017.

We hope this small gift will enable four young people to live a little easier for at least a month and to show that hard work and enthusiasm does get recognised!

The recipient must be:
- On the 1st March 2017 be aged between 16 and 24
- Be actively involved in the Tourism industry and/or Theatre & Arts industry
- Be legally able to study or work in the UK


Do not delay, send us your nominations now for worthy young people! Send nominations to bursary@pearcommunications.co.uk
 

Please share!

 

Cynllun Bwrsari Pobl Ifanc

Mae’n braf gan Pear gyhoeddi ein bod yn lansio ein Cynllun Bwrsari Pobl Ifanc.

Yn lle anfon cardiau ac anrhegion Nadolig, bydd Pear yn dyfarnu grant bach o £500 yr un i bedwar person ifanc, er mwyn eu helpu ar drywydd eu gyrfa ddewisol.

Caiff dau berson eu dethol o’r diwydiant Twristiaeth a dau o ddiwydiant y Theatr a’r Celfyddydau.

DYMA BLE MAE ANGEN EICH HELP ARNON NI...
Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n astudio Twristiaeth a/neu’r Theatr a’r Celfyddydau; neu’n mynd drwy brentisiaeth; neu’n gwneud profiad gwaith; neu’n haeddu ychydig o gymorth i’w roi ar ben y ffordd yn y diwydiant?

Os ydych chi’n adnabod rhywun, anfonwch enw’r unigolyn a disgrifiad byr (o ryw 200-500 o eiriau) aton ni yn dweud beth sy’n ei wneud ef/ei gwneud hi mor arbennig ac yn ased i’n diwydiannau.
Dylen ni i gyd fod yn falch o’n gwaith a’n cyfranogiad yn y diwydiant, felly byddwn ni’n hapus iawn i dderbyn hunan-enwebiadau hefyd!

Y dyddiad cau yw dydd Mawrth 28ain Chwefror 2017 (rhaid derbyn enwebiadau erbyn 20:00).

Rydyn ni wedi gofyn i ddwy brifysgol amlwg yn eu meysydd ddewis pwy fydd yn derbyn y bwrsari.

Dyfernir y grantiau i’r ymgeiswyr llwyddiannus ym mis Mawrth 2017.

Gobeithiwn y bydd y rhodd fach hon yn galluogi pedwar person ifanc i fyw ychydig yn haws am o leiaf fis er mwyn dangos bod gwaith caled a brwdfrydedd yn cael eu cydnabod!

Rhaid i’r derbynnydd fod:
- Rhwng 16 a 24 oed ar 1af Mawrth 2017
- Yn chwarae rhan weithgar yn y diwydiant Twristiaeth a/neu ddiwydiant y Theatr a’r Celfyddydau
- Yn gymwys yn gyfreithiol i astudio neu weithio yn y DU


Peidiwch ag oedi; anfonwch eich enwebiadau aton ni nawr gydag enwau pobl ifanc haeddiannol! Anfonwch enwebiadau at bursary@pearcommunications.co.uk
 

Rhannwch!